photosessions 2008

2008 Kiev

Photo – Andriy Korotich

Alexey Shmurak, Olga Zhukova, Maksym Kolomiiets, Sonya Suldina, Sergiy Vilka, Ol
Sergiy Vilka, Andriy Malakhov, Maksym Kolomiiets, Olga Zhukova, Alexey Shmurak,
Sergiy Vilka, Borys Koniukhov, Olga Zhukova, Alexey Shmurak, Maksym Kolomiiets,
Anton Zhukov
Sonya Suldina, Andriy Malakhov, Olga Zhukova
Olga Zhukova, Sonya Suldina
Sonia Suldina, Andriy  Malakhov, Maxym Kolomiiets, Alexey Shmurak

2011 - 2022 © ENT - ensemble nostri temporis